Hướng dẫn theo dõi lịch sử sửa chữa bảo dưỡng và trạng thái dịch vụ trên ứng dụng Hyundai ME!

Hội viên Hyundai có thể theo dõi lịch sử sửa chữa bảo dưỡng và trạng thái dịch vụ trên ứng dụng Hyundai ME!.

Nếu khách hàng đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại đăng ký Hội viên, thẻ Hội viên sẽ đồng bộ về ứng dụng.

Nếu khách hàng đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại khác với số điện thoại đăng ký Hội viên, khách hàng cần nhập mã hội viên vào ứng dụng để sử dụng tính năng.

Theo dõi lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng của xe trên Hyundai ME!

Khách hàng chọn mục “Dịch vụ” sau đó chọn mục “Theo dõi sửa chữa” để xem các lần làm dịch vụ tại tất cả các Đại lý ủy quyền.

Bước 1: Từ trên ứng dụng Hyundai ME!, khách hàng sẽ nhận được thông báo “đang sửa chữa” khi có xe đang sửa chữa tại đại lý.

Bước 2: Khách hàng bấm vào thông báo, sẽ thấy trên màn hình xuất hiện mục “Theo dõi sửa chữa”.

(hoặc khách hàng có thể vào mục “Dịch vụ” trên trang chủ, sau đó chọn “Theo dõi sửa chữa” để theo dõi trạng thái dịch vụ nếu đang có xe trong xưởng)

Các thông tin trên màn hình Trạng thái sửa chữa thể hiện bao gồm:

 • Biển số xe của khách hàng
 • Tên xưởng dịch vụ
 • Thời điểm xe vào xưởng
 • Trạng thái hiện tại của dịch vụ (Đang sửa)

Bước 3: Khách hàng chọn “xem camera” để theo dõi trực tiếp xe đang sửa chữa tại khoang dịch vụ của đại lý.

(Lưu ý: nếu khách hàng không có xe nào đang ở tại xưởng sửa chữa, mục này sẽ bị ẩn đi)

Ngoài ra, khách hàng có thể bấm vào nút Xem chi tiết để xem nhiều thông tin hơn về xe đang sửa chữa. Các thông tin trong mục chi tiết bao gồm:

 • Biển số xe
 • Số VIN của xe
 • Loại xe
 • Tên xưởng dịch vụ
 • Khoang hiện tại mà xe đang được phục vụ
 • Tên của cố vấn dịch vụ
 • Ngày / Giờ xe vào xưởng
 • Tình trạng hiện tại của dịch vụ (đang sửa, kiểm tra cuối….)
 • Giờ xe ra dự kiến

Khách hàng có thể bấm vào nút Xem màu đỏ tại màn hình Trạng thái sửa chữa, hoặc bấm vào nút XEM CAMERA màu xanh trong màn hình “Chi tiết xe bảo dưỡng” để bắt đầu xem camera tại khoang mà xe của khách hàng đang sửa chữa. Trong khi xem Camera, bấm nút có dấu “X” để quay trở lại màn hình “Trạng thái sửa chữa”