Kết quả tính giá (VNĐ)
Giá xe 0
Thuế trước bạ 0%
Giá dự toán 0